Gardas médicas

logo gardas médicas

Seguro de baixa laboral por perda de quenda de garda médica

gardas medicas pm

Seguro de gardas médicas dirixido a:
Facultativos con traballo dependente, que desenvolven a súa actividade en centros hospitalarios, públicos ou privados, con ingresos complementarios procedentes de xornadas laborais extraordinarias (quendas de garda médica).

Cobertura do seguro de gardas médicas::
Este seguro de baixa laboral por perda de quenda de garda médica garante a percepción dunha prestación económica por perda de quenda de garda médica debido a unha incapacidade laboral temporal e total, imputable a unha enfermidade ou a un accidente, que impida a realización da referida quenda de garda por parte do facultativo.

Características xerais do seguro de gardas médicas:
Franquía de 3 días para que o proceso que afecta a perda dunha quenda de garda sexa indemnizable e vixencia da cobertura desde o primeiro día da baixa laboral.
Sen prazos de carencia.
Sen recoñecemento médico previo, só require cubrir un cuestionario de saúde.
Indemnización por quenda de garda non realizada (previa presentación do certificado de ausencia de garda expedido polo centro hospitalario).
− Cobertura por proceso ata 365 días.
− Subsidios de ata 240 € por perda de quenda de garda (segundo a garantía ou o tipo de garda non realizada).
Ata 8 quendas de garda médica mensuais garantidas.
− Cobertura mundial.
− Compatible con outros seguros do mesmo ramo subscritos con outras Aseguradoras, así como coas coberturas que outorgan os distintos réximes da Seguridade Social (réxime xeral, réxime especial de traballadores autónomos…).

masinfo

99 0