PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN SOL·LICITUD D’ASSEGURANÇA

484 0
1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO).
El responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens faci arribar a través del lloc web és LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. (d’ara endavant “PREVISIÓN MALLORQUINA”), amb domicili en carrer Aribau 168-170, entresòl 1a. (08036 Barcelona). 
Pot vostè contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) en la següent adreça: carrer Aribau 168-170, entresòl 1a. (08036 Barcelona), o en l’adreça electrònica sac@previsionmallorquina.com
2. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?
Les dades personals obtingudes per PREVISIÓN MALLORQUINA per mitjà de la sol·licitud de subscripció d’un contracte d’assegurança seran tractats per a les següents finalitats:
– Gestionar el tràmit de la seva sol·licitud de subscripció del contracte d’assegurança amb PREVISIÓN MALLORQUINA.
– Proposar-li la prima adequada a les seves necessitats d’acord a criteris estadístics i actuarials.
– Mantenir-li informat per correu postal, correu electrònic o telèfon, quant a sol·licitant d’una Pòlissa d’Assegurança, sobre els productes i serveis de PREVISIÓN MALLORQUINA de naturalesa similar als quals vostè ha contractat.
– El compliment de les obligacions legals establertes en la normativa a la qual PREVISIÓN MALLORQUINA es troba subjecta per raó de la seva activitat. 
Les seves dades personals seran conservades per PREVISIÓN MALLORQUINA durant un termini de 5 anys per al compliment de les seves obligacions respecte de les Administracions Públiques i per a la seva defensa davant accions judicials. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, PREVISIÓN MALLORQUINA procedirà a anonimitzar les seves dades o bé a la seva destrucció.
3. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS?
PREVISIÓN MALLORQUINA tractarà les següents categories de dades de caràcter personal:
– Dades del sol·licitant de l’assegurança, del prenedor, de l’assegurat, i dades de tercers, ja siguin familiars beneficiaris o tercers perjudicats així com els seus drethavents.
– Totes les dades identificatives, bancàries, de salut i totes aquelles dades facilitades pel sol·licitant per a la subscripció del contracte d’assegurança.
4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?PREVISIÓN MALLORQUINA pot tractar les seves dades personals sobre la base de:
– L’aplicació de mesures precontractuals en relació al contracte d’assegurança: per gestionar el tràmit de la sol·licitud de subscripció del contracte d’assegurança i proposar-li la prima adequada a les seves necessitats d’acord a criteris estadístics i actuarials.
– L’interès legítim de PREVISIÓN MALLORQUINA per a la prevenció del frau en la selecció de risc i en la gestió de sinistres.
– L’interès legítim de PREVISIÓN MALLORQUINA per mantenir-li informat, com a sol·licitant, per correu postal, correu electrònic o telèfon, sobre els productes i serveis de PREVISIÓN MALLORQUINA de naturalesa similar als quals vostè ha sol·licitat i per emplenar enquestes de satisfacció. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a seguir rebent informació comercial a qualsevol moment, comunicant-ho al Delegat de Protecció de Dades (DPO) en les adreces a l’inici indicades.
– El compliment de les obligacions legals a les quals PREVISIÓN MALLORQUINA es troba subjecta per raó de la seva activitat.
5. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS?
Aquestes dades personals poden ser comunicades entre PREVISIÓN MALLORQUINA i els professionals que prestin els seus serveis a aquesta amb la finalitat de complir, desenvolupar, controlar i executar el contracte d’assegurança.
Així mateix, les seves dades seran comunicades a les Autoritats i Òrgans Judicials quan aquesta comunicació estigués basada en una reclamació. Igualment, les seves dades seran comunicades a les Administracions Públiques i Autoritats de supervisió a les quals PREVISIÓN MALLORQUINA hagi de subministrar aquesta informació en virtut de les obligacions legals derivades de la seva activitat. 
PREVISIÓN MALLORQUINA no precisa realitzar transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). En el cas que PREVISIÓN MALLORQUINA precisés contractar els serveis de proveïdors situats en Tercers Països per al tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.
6. EXERCICI DE DRETS.
6.1.Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.6.2.Podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la següent adreça postal, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan vostè consideri que PREVISIÓN MALLORQUINA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. 6.3.Sense perjudici de l’anterior, l’interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de PREVISIÓN MALLORQUINA les dades de la qual de contacte s’han indicat a l’apartat primer.