Les nostres assegurances

527 0

Assegurança de baixa laboral per incapacitat temporal derivada de malaltia o accident

Élite-pm Professional és un assegurança d’incapacitat temporal total, coneguda comunament com a assegurança de baixa laboral. El seu objecte és restablir els ingressos econòmics de professionals, que exerceixen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), després de patir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident, que els impedeixi de dur-la a terme de manera total i temporal. És l’assegurança de baixa laboral més completa del mercat.

Assegurança de baixa laboral per incapacitat temporal derivada de malaltia o accident

Malalties Greus-pm és una assegurança d’incapacitat temporal total específica, que dóna cobertura a 10 processos determinats com a malaltia greu(infart de miocardi, càncer o neoplàsia maligna, insuficiència renal crònica irreversible, trasplantament d’òrgans vitals –excepte cèl•lules o teixits–, esclerosi múltiple, cirurgia d’artèries coronàries, accidents vasculars cerebrals, Parkinson, cremades greus de 3r grau i la substitució de vàlvules cardíaques). És dins del mateix grup d’assegurances de baixa laboral i el seu objecte és restablir els ingressos econòmics de professionals, que duen a terme una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), en processos de malaltia la durada i gravetat de la qual poden representar un perjudici econòmic important. Aquesta assegurança de baixa laboral també està disponible per a treballadors per compte d’altri. Si es complementa amb la cobertura d’accidents, únicament la poden contractar els treballadors per compte propi.

Assegurança d’hospitalització

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització

Hospitalització-pm és una assegurança d’indemnització diària per hospitalització superior a 24 hores en un centre hospitalari o una clínica. Encara que avui dia gran part dels ingressos hospitalaris siguin pràcticament ambulatoris, amb una mínima permanència hospitalària, són molts els processos de malaltia i els accidents que requereixen hospitalitzacions de més durada. Aquesta situació comporta un trasbals familiar important i econòmicament una despesa extraordinària. Aquesta assegurança d’hospitalització restableix l’equilibri econòmic causat per aquesta i la pot contractar qualsevol persona.

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització per baixa laboral

Hospitalització-plus IT és una assegurança d’indemnització diària per hospitalització superior a 24 hores en un centre hospitalari o una clínica. Encara que avui dia gran part dels ingressos hospitalaris siguin pràcticament ambulatoris, amb una mínima permanència hospitalària, són molts els processos de malaltia i els accidents que requereixen hospitalitzacions de més durada. Aquesta situació comporta un trasbals familiar important i econòmicament una despesa extraordinària. Aquesta assegurança d’hospitalització restableix l’equilibri econòmic causat per aquesta i la pot contractar qualsevol persona.

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització per accident

Hospitalització-pm Accident és una assegurança d’indemnització diària per hospitalització superior a 24 hores en un centre hospitalari o una clínica derivada d’una lesió accidental. Lesió accidental és aquella lesió corporal traumàtica derivada d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat. Aquesta assegurança específica que restableix l’equilibri econòmic després d’una hospitalització per accident s’adreça a qualsevol persona.

Assegurança de reemborsament de despeses

Assegurança de reemborsament de despeses

RGH-pm IV és una assegurança de reemborsament de despeses hospitalàries orientada a qualsevol persona que vulgui una assegurança de reemborsament lliure, amb cobertura mundial i adaptable a les seves possibilitats econòmiques. És el millor complement a l’assistència sanitària pública.
RGH-pm “plus complet” és una assegurança de reemborsament de despeses per la realització de proves diagnòstiques complementàries extrahospitalàries i les despeses hospitalàries ocasionades en una intervenció quirúrgica. Aquesta assegurança porta inclòs un paquet de serveis de salut (a través de la targeta CS24 SALUD de Canal Salud 24, S.L.) en unes condicions econòmiques avantatjoses per als qui contractin l’assegurança de reemborsament. Aquesta assegurança es presenta com una alternativa a altres assegurances de salut del mercat. Adreçada a tots els públics.

RGH-pm “plus” és una assegurança de reemborsament de despeses orientada a cobrir exclusivament el reemborsament de despeses per realització de proves diagnòstiques extrahospitalàries. Aquesta assegurança porta inclòs un paquet de serveis de salut (a través de la targeta CS24 SALUD de Canal Salud 24, SL) en unes condicions econòmiques avantatjoses per als qui contractin l’assegurança de reemborsament. Aquesta assegurança es presenta com una alternativa a altres assegurances de salut del mercat. Adreçada a tots els públics.

Assegurança de decessos

Assegurança de decessos

Decessos-pm és una assegurança d’enterrament adreçada a qualsevol persona o família que vulgui viure la seva vida amb la tranquil•litat de disposar de l’assistència personal necessària perquè, en el moment de la seva defunció, garanteixi als seus éssers estimats el servei fúnebre que els comporti la menor preocupació possible, coneixedors del factor emocional que comporta el dol.

Assegurances de guàrdies mèdiques

Assegurança de baixa laboral per la pèrdua de torn de guàrdia mèdica

Guàrdies mèdiques-pm és una assegurança de baixa laboral per pèrdua de torn de guàrdia mèdica, adreçada especialment a facultatius amb treball dependent, que exerceixen la seva activitat en centres hospitalaris, públics o privats, amb ingressos complementaris procedents de jornades laborals extraordinàries (torns de guàrdia mèdica).