Analitzem com és l’autònom actual a España

517 0
Seguros Previsión Mallorquina

En relació als anys d’antiguitat dels treballadors per compte propi, cal destacar que cada vegada són més els que aconsegueixen consolidar-se i treure endavant les seves empreses, i un 25 % d’aquests ja porta més de 15 anys donats d’alta com a autònoms. En aquest sentit, dos de cada tres tenen més de tres anys d’antiguitat, mentre que més de la meitat porta més de 5 anys sent autònom. 

Al parlar de la base de cotització dels autònoms, les dades mostren que el 86,2 % d’aquests professionals no superen la base mínima de cotització, que es troba en 893,1 € i 963,3 € per a aquelles persones majors de 47 anys.

A més, en el que té a veure amb el gènere, destaca el creixement de les dones autònomes, que representen ja un 34,7 % del total, en front al 65,3 % d’homes. 

En relació a la nacionalitat dels autònoms, sembla que any rere any segueix augmentant la xifra d’aquells que són estrangers i que actualment se situen en el 9 %, que equival a 178.034 persones. La resta, és a dir, el 91 %, són autònoms espanyols

Si ens fixem en l’edat, cal mencionar que únicament l’1,9 % dels autònoms és menor de 25 anys, mentre que un 26,9 % té entre 25 i 39 anys. El col·lectiu més nombrós és el dels professionals per compte propi que tenen entre 40 i 54 anys, que representen un 45,6 % del total. Per últim, cal mencionar que un de cada quatre autònoms és major de 55 anys, és a dir, un 25 %. 

En els sectors d’activitat predominants, s’imposa el sector del comerç, ja que una de cada quatre persones físiques es dedica a aquest sector, doblant així l’11,9 % dels autònoms que es dediquen a l’agricultura. En tercer lloc es posiciona el sector de la construcció (10,7 %), mentre que els professionals que es dediquen a les activitats sanitàries representen prop del 4 % del total. 

En relació a la generació de treball, al llarg de 2016 els autònoms van generar 82.238 nous llocs de treball. Així, el 21,9 % té algun assalariat al seu càrrec, en front del 78,1 % d’autònoms sense assalariats. Segons xifres de la Seguretat Social, dins del gairebé 22 % d’autònoms que compten amb algun assalariat, la meitat d’aquests té contractat un treballador, mentre que el 21 % en té dos, el 10 %, tres, el 6 % en té quatre i un 10 % en té 5 o més assalariats.

A continuació et presentem una infografia que il·lustra les dades més significatives del perfil de l’autònom el 2016.