9 desavantatges de treballar com a fals autònom

642 0
9 desavantatges de treballar com a fals autònom
9 desavantatges de treballar com a fals autònom

Comencem des del començament… què és el fals autònom? Es tracta d’una persona que treballa en una empresa desenvolupant les mateixes funcions que un treballador assalariat però amb la peculiaritat que no té els mateixos drets que el treballador per compte aliè. És a dir, està donat d’alta en el règim d’autònoms tot i tenir una relació de dependència amb l’empresa, sense poder treballar per altres clients i amb horaris d’entrada i sortida i sota les ordres d’un superior. En resum, el fals autònom és una persona que treballa com un assalariat més però “contractat” com un autònom.

Una vegada definit què és exactament la figura del fals autònom, passem a enumerar els 9 desavantatges de treballar com a tal:

1.     L’empresa que “contracta” el fals autònom no cotitzarà per ell, ha de ser ell mateix qui es doni d’alta a la Seguretat Social y cotitzi en el règim de treballadors autònoms.

2.   El fals autònom no té dret a un salari, fet pel qual li haurà de facturar a l’empresa.

3.     Desenvolupa les mateixes tasques que un assalariat però no gaudeix de vacances retribuïdes ni dies d’assumptes propis.

4.     Tampoc gaudeix dels permisos que tenen els assalariats, com poden ser els permisos de lactància o les reduccions de jornada.

5.     Malgrat estar treballant per a l’empresa, el fals autònom no forma part de la plantilla d’aquesta.

6.     Els falsos autònoms poden ser acomiadats sense motiu aparent, i no rere finiquito. A més, tampoc podran sol·licitar indemnitzacions i poden no rebre el termini de preavís.

7.     El fals autònom no té dret a l’atur, a no ser que sigui ell mateix el que hagi estat cotitzant per cessament d’activitat.

8.     Ha de pagar IVA per les factures i fer les declaracions trimestrals necessàries.

9.     En comparació amb el treballador per compte aliè, el fals autònom cobrarà menys per incapacitat temporal. Tenint en compte que la immensa majoria dels autònoms cotitza per la base mínima, en cas de baixa es cobra el 60% o el 75% de la base, mentre que el treballador assalariat pot arribar a cobrar el 100%.

Per últim, és especialment important no confondre la figura del fals autònom amb la del Treballador Autònom Econòmicament Depenent (TRADE), ja que mentre aquest últim és completament legal, treballar com a fals autònom actualment és il·legal.